Adatvédelmi Nyilatkozat

2022. 10. 03.

Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el a Tájékoztatót, annak érdekében, hogy megértse, hogy hogyan kezeljük a személyes adatait és megismerje az adatkezeléssel kapcsolatos jogait.

Az eNet Internetkutató és Tanácsadó Kft. (1093 Budapest, Ipar utca 5., a továbbiakban: eNet) számára kiemelt fontosságú cél a kérdőív kitöltői által rendelkezésre bocsátott személyes adatok védelme, a kitöltők információs önrendelkezési jogának biztosítása.

Az eNet elkötelezi magát a válaszadók személyes adatainak oly módon történő kezelése mellett, amely a vonatkozó hatályos jogszabályoknak, az azokban foglalt adatvédelmi alapelveknek és tételes jogszabályi előírásoknak teljes körűen eleget téve járul hozzá az eNet által üzemeltetett elektronikus alkalmazások biztonságos használatához.

Az eNet a kitöltők személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések és más ajánlások érvényre juttatásához szükségesek.

A nyilatkozat kialakítása során figyelembe vettük a vonatkozó hatályos jogszabályokat, illetve a fontosabb nemzetközi ajánlásokat, különös tekintettel az alábbiakra:

  • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,
  • az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény,
  • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény,
  • a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló évi CXIX. törvény.

Amennyiben úgy érzi, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltakon túlmenően további kérdése lenne, vagy problémája merülne fel, illetve olyan észrevételt tenne, amely a nyilatkozat alapján számára nem vagy nem teljesen egyértelmű, illetve magyarázatra szorul, kérjük, lépjen kapcsolatba a személyes adatok védelmének biztosításáért felelős kollégánkkal az alábbi e-mail címen: kutatas@enet.hu

A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja, jogcíme és időtartama

1. Adatkezelés: online közvélemény-kutatásban való részvétel

Az adatkezelés célja: kutatási meghívók küldése, közvélemény- és piackutatások lebonyolítása, nyereményjátékok lebonyolítása.

Az adatkezelés jogalapja: érintett hozzájárulása, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §-a; a nyertesek neve és lakcíme megőrzése tekintetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése.

A kezelt adatok köre: e-mail cím, születési dátum, nem, családi állapot, iskolai végzettség, munkaerőpiaci helyzet, személyes és családi jövedelem, háztartás mérete, Az adatkezelés időtartama: érintettnek a személyes adat törlésére vonatkozó kérése teljesítéséig, a nyertesek neve és lakcíme tekintetében a nyeremény átadását követő 8 év.

Adatvédelmi nyilvántartási számok: NAIH-61171/2012, NAIH-70640/2013, NAIH-75575/2014, NAIH-81458/2014, NAIH-81458/2017

2. Adatkezelés: kutatások során megadott adatok

A kutatások során a közösségi tagok által megadott adatokat, információkat a személyes adatoktól elkülönítve, anonim módon tároljuk. A kutatási adatokat a személyes azonosíthatóság kizárásával gyűjtjük és azok természetes személlyel nem hozhatók kapcsolatba, így személyes adatnak nem minősülnek. Erre figyelemmel ezen adatok felhasználása anonim módon korlátlanul lehetséges.

Az adatkezelő adatai, elérhetősége

Név: eNet Internetkutató és Tanácsadó Kft.
Székhely: 1093 Budapest, Ipar utca 5.
Képviselő: Koplányi Krisztián
Cégjegyzékszám: 01-09-697692
A bejegyző bíróság megnevezése: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 12669789-2-43
Telefon: +36-1-373-0779
E-mail: info@enet.hu
Adatvédelmi nyilvántartási számok: NAIH-61171/2012, NAIH-70640/2013, NAIH-75575/2014, NAIH-81458/2014, NAIH-81458/2017

Az adatfeldolgozók neve, címe

Név: Reacty Digital Kft.
Székhely: 6000 Kecskemét, Szalag utca 1.

Név: EDIMA.email Kft.
Székhely: 1061 Budapest, Káldy Gyula utca 4.

Név: Integrity Kft.
Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

A személyes adatok tárolásának módja

Az eNet számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helye, valamint a zárt szerverszobában lévő szervere a székhelyén, az adatfeldolgozók szervere pedig a 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22. szám alatt találhatók meg.

Az érintett jogai, jogorvoslati lehetősége

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, a jogszabályi feltételek fennállása esetén pedig kérheti személyes adatainak helyesbítését, – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését vagy zárolását, valamint tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen.

Az érintett kérelmére az eNet tájékoztatást ad az általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről. Az eNet a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást.

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő eNet ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Az eNet az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Az érintettel szemben az eNet felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is. Az eNet mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő, továbbá nem téríti meg a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Az érintett személy jogorvoslatért, panasszal a területileg illetékes bírósághoz vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulhat:

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: 36 (1) 391-1400
Telefax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu