(hatályos 2023. 04. 01-től)

Az eNET Magyarország Kft. (a továbbiakban eNET, Társaság) a tevékenysége során birtokába jutott, vagy általa rögzített személyes adatokat az Európai Parlament és Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679. sz. rendelet és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. rendelkezéseinek megfelelően az alábbiak szerint kezeli.

A tájékoztató célja, hatálya

A jelen tájékoztató célja, hogy rögzítse az eNET által alkalmazott adatvédelmi és -kezelési elveket, valamint adatvédelmi és -kezelési politikáját, amelyet az eNET, mint adatkezelő magára nézve kötelező erővel ismer el.

Az eNET, mint adatkezelő a jelen tájékoztató nyilvánosságra hozatalával tájékoztatja az érintetteket a személyes adatok kezelésével kapcsolatos általános információkról.

Ellenkező tájékoztatás hiányában a tájékoztató hatálya nem terjed ki a hatósági eljárások során megvalósuló adatkezelésekre.

Adatkezelő

eNET Magyarország Kft.
Székhelye: 1095 Budapest, Ipar utca 5.

Tel: (+36 1) 373-0779
E-mail: info@enet.hu
Honlap: https://enet.hu/
Adatvédelmi tisztségviselője: Deme Viktória, telefon: +36 1 373 07 79, e-mail: adatvedelem@enet.hu

Milyen alapelveket követünk adatkezelésünk során?

Társaságunk az adatkezelése során alábbi alapelveket követi:

a) A személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az Ön számára átláthatóan kezeljük.

b) A személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtjük és azokat nem kezeljük a célokkal össze nem egyeztethető módon.

c) Az általunk gyűjtött és kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak, valamint csak a szükségesre korlátozódnak.

d) Társaságunk minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az általunk kezelt adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek, a pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljük vagy helyesbítjük.

e) A személyes adatokat olyan formában tároljuk, hogy Ön csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig legyen azonosítható.

f) Megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítjuk a személyes adatok megfelelő biztonságát az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szemben.

Társaságunk az Ön személyes adatait

a) Az Ön előzetes tájékoztatáson alapuló és önkéntes hozzájárulása alapján és csakis a szükséges mértékben és minden esetben célhoz kötötten kezeljük, azaz gyűjtjük, rögzítjük, rendszerezzük, tároljuk és felhasználjuk.

b) Egyes esetekben az Ön adatainak kezelése jogszabályi előírásokon alapul és kötelező jellegű, ilyen esetekben erre a tényre külön felhívjuk az Ön figyelmét.

c) Bizonyos esetekben az Ön személyes adatainak kezeléséhez Társaságunknak, vagy pedig harmadik személynek fűződik jogos érdeke, például honlapunk működtetése, fejlesztése és biztonsága.

Honlapunk használatára vonatkozó adatkezelési tudnivalók

Az általunk kezelt adatok:

Adatkezelés megnevezése

 

Honlapunk látogatása során kezelt adatok.

A kezelt adatok köre

 

A honlap használata során megadott adatok.

Jelenleg honlapunk információs célokat szolgál, személyes adatok megadását nem kérjük.

Az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseivel Ön az adatvedelem@enet.hu e-mail, illetve postacímünkön kérhet további tájékoztatást, válaszunkat késedelem nélkül, legfeljebb azonban 25 napon belül megküldjük Önnek az Ön által megadott elérhetőségre.

Az adatkezelés jogalapja:

Adatkezelés megnevezése

 

Honlapunk látogatása során kezelt adatok.

Az adatkezelés jogalapja

 

Az Ön hozzájárulása.

Az adatkezelés célja:

Adatkezelés megnevezése

 

Honlapunk látogatása során kezelt adatok.

Az adatkezelés célja

 

A honlap üzemeltetése.

Az adatkezelés ideje:

Adatkezelés megnevezése

 

Honlapunk látogatása során kezelt adatok.

Az adatkezelés ideje

 

Honlapunk látogatásakor gyűjtött technikai adatok tekintetében a célhoz kötötten megállapított idő, regisztrációhoz kötött szolgáltatást honlapunk jelenleg nem tartalmaz.

Kiknek az adatait kezeljük, érintettek köre:

Adatkezelés megnevezése

 

Honlapunk látogatása során kezelt adatok.

Az adatkezelés érintettjei

 

Honlapunkat látogató természetes személyek.

Mik azok a sütik és hogyan kezeljük őket?

A sütik (cookie-k) olyan kisméretű adatfájlok (továbbiakban: sütik), amelyek a weboldalon keresztül a weboldal használatával kerülnek az Ön számítógépére úgy, hogy azokat az Ön internetes böngészője menti le és tárolja el. A leggyakrabban használt internetes böngészők (Chrome, Firefox, stb.) többsége alapbeállításként elfogadja és engedélyezi a sütik letöltését és használatát, az viszont már Öntől függ, hogy a böngésző beállításainak módosításával ezeket visszautasítja vagy letiltja, illetve Ön a már a számítógépen lévő eltárolt sütiket is tudja törölni.  A sütik használatáról az egyes böngészők „súgó” menüpontja nyújt bővebb tájékoztatást.

Vannak olyan sütik, amelyek nem igénylik az Ön előzetes hozzájárulását. Ezekről weblapunk az Ön első látogatásának megkezdésekor ad rövid tájékoztatást, ilyenek például a hitelesítési, multimédia-lejátszó, terheléskiegyenlítő, a felhasználói felület testreszabását segítő munkamenet-sütik, valamint a felhasználó-központú biztonsági sütik.

A hozzájárulást igénylő sütikről – amennyiben az adatkezelés már az oldal felkeresésével megkezdődik – a Társaságunk az első látogatás megkezdésekor tájékoztatja Önt és kérjük az Ön hozzájárulását.

Társaságunk nem alkalmaz és nem is engedélyez olyan sütiket, amelyek segítségével harmadik személyek az Ön hozzájárulása nélkül adatot gyűjthetnek.

A sütik elfogadása nem kötelező, a Társaságunk azonban nem vállal azért felelősséget, ha sütik engedélyezése hiányában a weblapunk esetleg nem az elvárt módon működik.

A harmadik féltől származó sütiről (third party cookie) részletesen itt https://www.google.com/policies/technologies/types/,  az adatvédelemről pedig itt https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=hu olvashat.

Visszaélés-bejelentési rendszerrel kapcsolatos adatkezelés

Az általunk kezelt adatok:

Adatkezelés megnevezése

 

Visszaélések bejelentésével összefüggésben kezelt adatok.

A kezelt adatok köre

 

A bejelentő adatai és a bejelentés tartalma.

A visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény (Panasztv.) szerinti bejelentést tevő bejelentő neve, elérhetősége, a bejelentés és esetleges mellékletek tartalma, a bejelentés esetleges kiegészítésének tartalma, a bejelentésre okot adó személy neve, érdemi információval rendelkező személy neve, elérhetősége, valamint e személyek bejelentés kivizsgálásához szükséges további személyes adatai, a bejelentő által esetlegesen, önkéntesen megadott további adatok.

Az adatkezelés jogalapja:

Adatkezelés megnevezése

 

Visszaélések bejelentésével összefüggésben kezelt adatok.

Az adatkezelés jogalapja

 

GDPR 6. cikk (1) bek. c) pontja szerinti jogi kötelezettség teljesítése. A jogi kötelezettséget a Panasztv. állapítja meg.

Az adatkezelés célja:

Adatkezelés megnevezése

 

Visszaélések bejelentésével összefüggésben kezelt adatok.

Az adatkezelés célja

 

A Panasztv. szerinti vizsgálat lefolytatása, a bejelentés kivizsgálása és a bejelentés tárgyát képező magatartás orvoslása vagy megszüntetése.

Az adatkezelés ideje:

Adatkezelés megnevezése

 

Visszaélések bejelentésével összefüggésben kezelt adatok.

Az adatkezelés ideje

 

Ha a vizsgálat visszaélést nem tár fel, a vizsgálat adatait a vizsgálat lezárását követő 60 nap elteltével törölni kell. Amennyiben a törlés nem lehetséges, illetve a bejelentő vagy egyéb munkavállalók érdekét sérti, a vizsgálat adatait zárolni kell, ahhoz csak külön dokumentált engedély alapján férhetnek hozzá az arra feljogosított személyek. Ha a vizsgálat visszaélést tár fel, úgy a vizsgálattal kapcsolatos adatok az eljárás céljának megvalósításáig kezelhetőek. Amennyiben a vizsgálat alapján jogi eljárásra vagy fegyelmi intézkedés megtételére kerül sor, a bejelentésre vonatkozó adatok legfeljebb a bejelentés alapján indított eljárások jogerős lezárásáig kezelhetőek, utána törlésre kerülnek.

Kiknek az adatait kezeljük, érintettek köre:

Adatkezelés megnevezése

 

Visszaélések bejelentésével összefüggésben kezelt adatok.

Az adatkezelés érintettjei

 

Aki a bejelentést tette, akinek a magatartása vagy mulasztása a bejelentésre okot adott, és aki a bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkezhet.

További adatkezelési tudnivalók

Adattovábbítás

Az Ön adatait csak jogszabályban meghatározott keretek között továbbíthatjuk, adatfeldolgozóink esetében pedig szerződéses feltételek kikötésével biztosítjuk, hogy ne használhassák az Ön hozzájárulásával ellentétes célokra az Ön személyes adatait. Társaságunk adatkezelésében és adatfeldolgozásában részt vevő közreműködői és munkavállalói előre meghatározott mértékben – titoktartási kötelezettség terhe mellett – jogosultak az Ön személyes adatait megismerni.

Társaságunk külföldre a GDPR (V. fejezet) és az Infotv. vonatkozó rendelkezései alapján továbbíthat csak adatot.

A bíróság, az ügyészség és más hatóságok (pl. rendőrség, adóhivatal, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) tájékoztatás adása, adatok közlése vagy iratok rendelkezésre bocsátása miatt megkereshetik Társaságunkat. Ezekben az esetekben adatszolgáltatási kötelezettségünket teljesítenünk kell, de csak a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges mértékben.

Adatbiztonság

Társaságunk adatkezelésében és/vagy adatfeldolgozásában részt vevő közreműködői és munkavállalói előre meghatározott mértékben – titoktartási kötelezettség terhe mellett – jogosultak az Ön személyes adatait megismerni.

Az Ön személyes adatait megfelelő technikai és egyéb intézkedésekkel védjük, valamint biztosítjuk az adatok biztonságát, rendelkezésre állását, továbbá óvjuk azokat a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól, sérülésektől illetve nyilvánosságra hozataltól és bármilyen egyéb jogosulatlan felhasználástól.

Szervezeti intézkedések keretében épületeinkben ellenőrizzük a fizikai hozzáférést, munkavállalóinkat folyamatosan oktatjuk és a papír alapú dokumentumokat megfelelő védelemmel elzárva tartjuk. A technikai intézkedések keretében titkosítást, jelszóvédelmet és vírusirtó szoftvereket használunk. Felhívjuk azonban a figyelmét arra, hogy az interneten keresztüli adattovábbítás nem tekinthető teljes körűen biztonságos adattovábbításnak. Társaságunk mindent megtesz annak érdekében, hogy a folyamatokat minél biztonságosabbá tegyük, a weblapunkon keresztül történő adattovábbításért azonban nem tudunk teljes felelősséget vállalni, ám a Társaságunkhoz beérkezett adatok tekintetében szigorú előírásokat tartunk be az Ön adatainak biztonsága és a jogellenes hozzáférés megakadályozása érdekében.

Társaságunk az adatok kezelése során – ügyfeleink színvonalas kiszolgálása érdekében – az alábbi adatfeldolgozót veszi igénybe:

NÉVCÍMTEVÉKENYSÉG
Badak Audit Könyvvizsgáló és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság2013 Pomáz, Liliom utca 54.könyvvizsgáló
Hajtás Pajtás Kft.1074 Budapest, Vörösmarty u. 20.futárszolgálat

Amennyiben az adatfeldolgozóink körét módosítjuk, a változásokat átvezetjük jelen tájékoztatónkban.

Melyek az Ön adatkezeléssel összefüggő jogai és jogorvoslati lehetőségei?

Tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog:

Társaságunk elérhetőségein keresztül, írásban tájékoztatást kérhet az eNET-től arról, hogy:

 • milyen személyes adatait,
 • milyen jogalapon,
 • milyen célból,
 • milyen forrásból,
 • mennyi ideig kezeljük,
 • kezeljük-e még a személyes adatait,
 • kinek, mikor, milyen okból és mely személyes adataihoz biztosítottunk hozzáférést vagy kinek továbbítottuk a személyes adatait.

Ezen felül kérheti a Társaságunknál tárolt személyes adatainak másolatát.

Az eNET, az Ön írásbeli tájékoztatás kérése alapján a kért információkat, legfeljebb 30 napon belül, a kérelemben megadott elérhetőségére megküldött válaszlevélben teljesíti. Elektronikus úton megküldött kérelmére válaszlevelünket is elektronikus úton küldjük meg az Ön részére. Ha ettől eltérő módon kívánja megkapni válaszunkat, azt kérjük jelezze kérelmében.

Tájékoztatást csak törvényben foglalt esetekben tagadhatunk meg, jogszabályi hely megjelölésével, valamint a bírósági jogorvoslat, illetve a Hatósághoz fordulás lehetőségéről tájékoztatással.

Helyesbítéshez való jog

Társaságunk elérhetőségein keresztül, írásban kérheti, hogy módosítsuk vagy pontosítsuk valamely személyes adatát.

Az eNET, az Ön írásbeli kérése alapján a módosítandó információkat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül teljesíti és erről a kérelemben megadott megküldött válaszlevélben értesíti Önt. Elektronikus úton megküldött kérelmére válaszlevelünket is elektronikus úton küldjük meg az Ön részére. Ha ettől eltérő módon kívánja megkapni válaszunkat, azt kérjük jelezze kérelmében.

A törléshez való jog

Társaságunk elérhetőségein keresztül, írásban kérheti személyes adatainak törlését.

Amennyiben jogszabály az Ön személyes adatainak további tárolására kötelezi Társaságunkat, törlési kérelmét elutasítjuk. Amennyiben ilyen jogszabályi kötelezettségünk nem áll fenn, adatait késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül töröljük és erről a kérelemben megadott elérhetőségére megküldött válaszlevélben értesíti Önt. Elektronikus úton megküldött kérelmére válaszlevelünket is elektronikus úton küldjük meg az Ön részére. Ha ettől eltérő módon kívánja megkapni válaszunkat, azt kérjük jelezze kérelmében.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Társaságunk elérhetőségein keresztül, írásban kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását. Az adatkezelés korlátozása azt jelenti, hogy Társaságunk csak tárolhatja az Ön személyes adatait, egyéb adatkezelési tevékenységet kizárólag a korlátozást kérő hozzájárulásával jogi igény előterjesztése miatt, vagy közérdekből végezhetünk.

Ön az adatok korlátozását akkor kérheti, ha:

 • Ön szerint az adatai nem pontosak,
 • Ön szerint az adatait az eNET jogellenesen kezelte, de az adatok törlését nem szeretné,
 • Ön igényli az adatkezelést jogi igénye érvényesítése vagy védelme miatt, de már az eNET-nek nincs szüksége ezekre az adatokra.

Az eNET, az Ön írásbeli kérése alapján az adatkorlátozásra vonatkozó igényét késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül teljesíti és erről a kérelemben megadott elérhetőségére megküldött válaszlevélben értesíti Önt. Elektronikus úton megküldött kérelmére válaszlevelünket is elektronikus úton küldjük meg az Ön részére. Ha ettől eltérő módon kívánja megkapni válaszunkat, azt kérjük jelezze kérelmében.

A hozzájárulás visszavonásának joga

Társaságunk elérhetőségein keresztül, írásban, az adatkezelés időtartama alatt bármikor visszavonhatja hozzájárulását az adatkezeléshez. A hozzájárulás visszavonása esetén az eNET visszavonás előtti adatkezelése továbbra is jogszerű marad.

Az eNET, az Ön írásbeli kérése alapján az adatkezelés visszavonására vonatkozó igényét késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül teljesíti és erről a kérelemben megadott elérhetőségére megküldött válaszlevélben értesíti Önt. Elektronikus úton megküldött kérelmére válaszlevelünket is elektronikus úton küldjük meg az Ön részére. Ha ettől eltérő módon kívánja megkapni válaszunkat, azt kérjük jelezze kérelmében.

A helyesbítés, törlés, korlátozás és visszavonás közös szabályai

Társaságunk a személyes adatok helyesbítésről, korlátozásáról és törlésről Önt, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az Ön adatait adatkezelés céljára továbbította, kivéve akkor, ha az értesítés elmaradása az Ön jogos érdekét nem sérti.

Amennyiben az Ön helyesbítés, korlátozás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesítjük, erről a kérelem kézhezvételét követő legrövidebb időn belül (legfeljebb azonban 25 napon belül) írásban vagy – az Ön hozzájárulásával – elektronikus úton közöljünk elutasításunk indokait és tájékoztatjuk Önt a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Amennyiben Ön tiltakozik a személyes adatai kezelése ellen, a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül (legfeljebb azonban 25 napon belül) megvizsgáljuk és a döntésünkről Önt írásban tájékoztatjuk. Amennyiben úgy döntöttünk, hogy az Ön tiltakozása megalapozott, abban az esetben az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetjük, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottuk, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Megtagadjuk a kérés teljesítését, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Amennyiben Ön a döntésünkkel nem ért egyet, illetve, ha elmulasztjuk a határidőt, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül Ön bírósághoz fordulhat.

Jogorvoslati lehetőség

Amennyiben az Ön megítélése szerint Társaságunk adatkezelése nem felelt meg a jogszabályi követelményeknek, kezdeményezheti az eNET Adatvédelmi Tisztviselőjének eljárását, illetve bírósághoz fordulhat.

Ezen felül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH) történő bejelentéssel Ön vizsgálatot kezdeményezhet hivatkozással arra, hogy személyes adatainak kezeléséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban Önt jogsérelem érte, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetősége:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Telefax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: https://naih.hu/

Kérjük Önt, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna panaszával – egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – keresse meg Társaságunkat.

Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – az érintett választása szerint – az érintett lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Külföldi állampolgár a szokásos tartózkodási helye vagy munkahelye szerint illetékes felügyeleti hatósághoz is fordulhat panasszal.

Melyek a főbb irányadó jogszabályok tevékenységünkre?

 • a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR)
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény – (Info tv.)
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény – (Eker tv.)
 • az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény – (Ehtv)
 • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fogyv tv.)
 • a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény. (Pktv.)
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grtv.)

Adatkezelési tájékoztató módosítása

Társaságunk fenntartja magának a jogot jelen Adatkezelési tájékoztató módosítására, amelyről az érintetteket megfelelő módon tájékoztatjuk. Az adatkezeléssel kapcsolatos információk közzététele a https://enet.hu/ weboldalon történik.